inezgard: (read in order to live)
[personal profile] inezgard
Koniec samotności, nowa współlokatorka przyjechała!

Trochę się już przyzwyczaiłam do tego, że mieszkam sama i mam dużo miejsca w szafkach i 2 łóżka i mogę głośno przeżywać co ciekawsze momenty w serialach o dowolnej porze dnia i nocy.
Ale w szafy dzieliłam z Earthą bez problemu, i tak korzystam tylko z własnego łóżka, a teraz mam też kogoś do wspólnego oglądania nowych odcinków. Chyba tak jest lepiej.

Mam kogo demoralizować! Buahaha....
Bo Karolina ma już dobre podstawy: obejrzała parę sezonów House'a, SPN i Merlina. I pewnie jeszcze parę seriali, ale nie mogę przecież odpytać jej według listy!
Głównie dlatego, że nadal nie mam listy seriali, które obejrzałam albo znam z czytania flisty.

Rozpoczęłam już misję demoralizacji, na razie delikatnie. Obejrzałyśmy razem nowego Merlina i jeszcze nie opowiedziałam jej o moich ulubionych wizjach fanfikowych. Zaczynamy też 4 sezon SPN i  zastanawiam się, kiedy będę mogła pokazać jej recapy.

Ona też mnie demoralizuje. Czyta właśnie 20 tom Sagi o Ludziach Lodu i mam ochotę na powtórkę.
Czwartą czy piątą...
Tak, przeczytałam 47 tomów Sagi. I 15 o Czarnoksiężniku. I większość Opowieści. (I odpadłam w połowie Królestwa Światła.)
Jestem biblioholiczką, mogło być gorzej:DFrom:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Friday, September 22nd, 2017 02:47
Powered by Dreamwidth Studios