inezgard: (Default)
[personal profile] inezgard
Ja demoralizuję Karolinę, a jednocześnie inni mnie psują. I tym razem nie jest to moja kochana flista:)

Nieistniejąca (jeszcze) Chandni, znana też jako mój Toniaczek, w końcu zaraziła mnie OCNCISD. Była to misja długoterminowa, bo zarażanie zaczęła kiedy ją poznałam. I przez rok się opierałam, a teraz nie rozumiem, dlaczego (za to podejrzewam, że Eartha uciekła do Anglii, żeby uniknąć zakażenia. Ale skoro ja ją tam dopadłam z Torchwood...)

OCNCISD to oczywiście Obsessive Compulsive NCIS Disorder.
Zaczyna się niewinnie, od oglądania NCIS. A potem ofiara domaga się motywacyjnych pacnięć.
Albo zmusza mnie do awaryjnej wizyty i oddania płyt z serialem, bo czuje się jak Gibbs bez kawy. Po czym razem oglądamy przez 3 godziny ulubione sceny, chociaż Merlin i nowa współlokatorka czekają.

Muszę popracować nad postami sensownie opisującymi moje wrażenia z obejrzanych seriali. Na razie jestem raczej na etapie:
NCIS <3
Gibbs! <3
I Abby! Tony! Ducky! Kate! Ziva! Oraz cały zestaw postaci, które też kocham, ale nie mam czasu na wypisywanie:P

Z notatek z oglądania i dziwnych skojarzeń:
* Zasady Gibbsa są jak wiedźmiński kodeks Geralta. Z tym, że nieco praktyczniejsze.
* dlaczego tylko ja kocham Hollis Mann?!
* Hydraulik Gibbs
* ...


 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:23
Powered by Dreamwidth Studios