inezgard: (people say)
[personal profile] inezgard
I kolejne meme o czytaniu w 2010.

How many books read in 2010?
90, jak na moje możliwości (ilość wolnego czasu i pasja czytania) to mało.
No i ok 1550 zakładek z przeczytanymi fanfikami...

Fiction/Non-Fiction ratio?
79x:11

Male/Female authors?
37: 33

Favorite books read?
Kolejność przypadkowa:
# A Civil Campaign i Borders of Infinity  Bujold
# Atlas chmur i Konstelacje Davida Mitchella

Least favorite?
Upadli K. Lauren i Szeptem B. Fitzpatrick

Oldest book read?
The Mysterious Affair at Styles Agathy Christie

Newest?
Ameryka nie istnieje Wojciecha Orlińskiego (damn, nie zdążyliśmy zdobyć dedykacji od Kupidyna:P)

Longest book title?
90 najważniejszych książek dla ludzi którzy nie mają czasu czytać Henrika Lange

Shortest title?
Łups! Pratchetta

How many re-reads?
Tylko 7, ograniczałam się.
W tym: Owcze ścieżki Marii Kann po raz nie wiem który w ciągu prawie 20 lat, Bujold i AS też kiedyś osiągną taki wynik:)


Most books read by one author this year?
 7x Erle Stanley Gardner, 4x Agatha Christie i Ian Rankin, 3x Pratchett i Bujold.


Any in translation?
67

How many of this year's books were from the library?
Większość. Poza tym dużo pożyczanych od Ausira i Earthy.

Book that most changed my perspective:
Wampiry i ich reakcja na krzyże już nigdy nie będą takie same po Ślepowidzeniu Wattsa:)
Czytanie Szekspira na poważnie po Błaźnie Moore'a też może być trudne. Niektóre fragmenty Biblii nigdy już nie będą takie same po tym, jak przeczytałam Baranka...

Favorite character:
Miles Naismith Vorkosigan

Favorite scene:
Nie chcę spoilerować, ale los miasta Chester's Mill pod kopułą.

Favorite quote:
Chciałabym nauczyć się zapisywać je na bieżąco, bo zbyt szybko zapominam.
Więc zestaw z powtórek (te książki niedługo będę znać na pamięć:))
#Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej.
# When you can see the colors of the feathers, you'll also understand how you can expand your borders to infinity.

How many you'd actually read again?
Jest szansa, że większość. Bardzo lubię wracać do książek
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Friday, September 22nd, 2017 02:44
Powered by Dreamwidth Studios