YAY!

Friday, September 28th, 2012 11:47
inezgard: (librarians after dark)
[personal profile] inezgard
Zostałam magistrem!!!:D
W końcu:P

W nagrodę kupiłam sobie czerwone buty i "Sharing knife" Bujold.

(no subject)

Date: 2012-10-10 05:41 pm (UTC)
From: [identity profile] alex-s9.livejournal.com
Gratulacje!

(no subject)

Date: 2012-10-10 06:56 pm (UTC)
From: [identity profile] dntmucha.livejournal.com
Gratulacje :)

(no subject)

Date: 2012-10-10 08:32 pm (UTC)

(no subject)

Date: 2012-10-11 09:05 am (UTC)
From: [identity profile] kotschrodingera.livejournal.com
gratulacje :D
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:18
Powered by Dreamwidth Studios