inezgard: (read in order to live)
[personal profile] inezgard
Droga F-listo!

Może w końcu zacznę pisać? Na swoim LJ-u, zamiast wyskakiwać z niedorzecznymi komentarzami w przypadkowych miejscach, przerażając ludzi? BTW, przepraszam za te ataki:D

Nazywam się Inez Gard i jestem anonimową netoholiczką. Pasje/uzależnienia: czytanie, seriale, obserwowanie fandomów.
Obecnie oglądam Buffy. Bo piszecie takie ciekawe fanfiki i macie niesamowite ikonki.
A ja, jak mawia moja najdroższa współlokatorka i współ-maniaczka, Eartha, jestem łatwa. Co oznacza, ze nie potrafię oprzeć się kolejnemu serialowi / filmowi / porcji makaronu. I seryjnie zakochuję się w bohaterach i światach.

Grrr, muszę wracać do pracy.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Wednesday, October 18th, 2017 18:11
Powered by Dreamwidth Studios